Klacht overeenkomst

Woord vooraf
Zorg voor het welzijn van medewerkers leidt tot een gezond werkklimaat binnen de organisatie. De Wet Verbetering Poortwachter en de zich verder ontwikkelende arbo–inzichten vragen om concrete interactie en communicatie tussen werkgever, medewerkers en cliënten. In dit boek staat beschreven op welke wijze de afdeling Human Resource Management (HRM) deze zorg effectief kan communiceren. Voor P&O’ers, arbocoördinatoren, vertrouwenspersonen en andere klachtenbegeleiders worden praktische checklists en geprotocolleerde reactiemogelijkheden op incidenten van ongewenst gedrag gegeven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de voordelen van mediation en interne klachtbegeleiding.Indien betrokkenen weten wat gewenst is bij ongewenst gedrag, kunnen zij incidenten met meer vertrouwen benaderen. Soms ligt een bevredigende oplossing in handen van een direct–leidinggevende, soms is een simpele bemiddeling door een P&O–medewerker de beste interventie. In andere situaties is bij de verwerking een intensieve begeleiding gewenst. In zo’n geval moet de vertrouwenspersoon, de mediator of de klachtencommissie een actieve bijdrage leveren aan het vinden van een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing. Het alternatief is namelijk het starten van ingewikkelde en frustrerende procedures bij de rechter. De ervaring leert dat procederen zelden of nooit een bevredigend resultaat oplevert. Het nalaten van gewenste reacties zal bij een rechterlijke toetsing ook in het nadeel werken van de nalatige partij.Het doel van Gewenst bij ongewenst gedrag is de lezer toe te rusten met kennis, technieken en vaardigheden om op een zorgvuldige en ontspannen manier emotioneel gevoelige klachten over ongewenst gedrag te behandelen. Naast de aandacht voor de rol van de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie wordt inzicht gegeven in verantwoordelijkheden voor anderen in het kader van het welzijn van werknemers. De inhoud van dit boek is gebaseerd op de strekking van wetten en rechtspraak. De medewerkers van Empathy.nLaw hebben hun jarenlange ervaring met juridische procedures en discussies over gewenste reacties op ongewenst gedrag in dit boek verwerkt. Deze ervaring willen zij graag met u delen.

We hopen met dit boek een aantal eye–openers te geven. Met de beschouwingen en een training voor interventie ongewenst gedrag kan het vertrouwen groeien dat men voorbereid is op het vertonen van gewenst gedrag. Voor ieder geldt ‘oefening baart kunst’: laat de praktijk de beste leerschool zijn. Ondersteund door ervaren specialisten op dit terrein worden betrokkenen vanzelf bedreven in het zorgvuldig omgaan met incidenten van ongewenst gedrag.

Er bestaat reeds enkele jaren de website http://www.arborecht.nl. Op deze site zijn enkele schema’s uit dit boek geplaatst. Bijlage A Klachtenreglement en bijlage B Overeenkomst tot het inhuren van een externe klachtencommissie zijn ook op deze site te vinden. Daarnaast streven we ernaar om in samenwerking met het digitale tijdschrift http://www.actumail.nl de rechtsontwikkeling op het terrein van de preventie van intimidatie weer te geven.

Elke op– of aanmerking stellen wij op prijs. Zelfs klagen mag aangezien wij ervan overtuigd zijn dat klachten een uitstekend instrument vormen ter verhoging van kwaliteit. Wij zijn u bij voorbaat dankbaar.

Michael Boelrijk

Bijlage B Overeenkomst tot het inhuren van een externe klachtencommissie©

©Let op: Het contract in deze bijlage is auteursrechtelijk beschermd. Indien u het contract wilt gebruiken, dient u een licentie aan te vragen bij Empathy.nLaw, Postbus 113, 1180 AC Amstelveen. Gebruik zonder schriftelijke licentieverlening is onrechtmatig. Er zal alsdan in rechte een direct opeisbare boete van 10.000euro per locatie worden gevorderd. Meldt misbruik anoniem via office apenstaart empathy.nl

Door                                      …

Contactpersoon bedrijf      …

Telefoon                                               …

Fax                                                         …

Plaats                                    …

Datum                                   …

Inhoudsopgave

1.      Gegevens van de betrokken partners

2.      Uw aanvraag

3.      Ons aanbod

4.      Prijs

5.      Verantwoordelijkheden

6.      Bepalingen

1.            Gegevens van de betrokken partners

Opdrachtgever     …

Bedrijf/instelling  …

Naam tekeningsbevoegde …

Functie                                  …

Adres                                    …

Postcode en plaats             …

Contactpersoon   …

Kenmerken van de organisatie         …

Opdrachtnemer    Empathy.nLaw

Postadres             Postbus 113, 1180 AC Amstelveen

Bezoekadres

Telefoon               020-89.43.119

Fax                       087-78.44.454

E-mail                   office @empathy.nl

Contactpersoon …

Direct phone      …

Empathy.nLaw (hierna ook Empathy.nl)

Empathy.nLaw adviseert en ondersteunt de opdrachtgever vanuit de overtuiging dat aandacht voor de mens en zijn werk-/studieomstandigheden leidt tot meer tevredenheid in het werk, hogere productiviteit, minder arbeidsverzuim en dus lagere kosten. Het profijt is een gezonde organisatie met een gezond rendement. Empathy.nLaw is een landelijke arboklachtbegeleidingsdienst met ruime ervaring in onder andere onderwijs, zorg en zakelijke dienstverlening. Empathy.nLaw is een klantgerichte organisatie met een duidelijke visie op preventief en curatief reageren op intimidatie. Empathy.nLaw is materiedeskundige en treedt op bij klachten over ongewenst gedrag. Empathy.nLaw wil met haar diensten een bijdrage leveren aan de bevordering van veiligheid, gezondheid en welzijn.

 

Ga met deze link naar de overeenkomst inhuren klachtencommissie. Met het gebruik van deze link verklaard u zich bekend met het feit dat deze overeenkomst auteursrechtelijk is beschermd. U mag kennis nemen van de overeenkomst doch op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk gebruiken. ©Let op: Het contract in deze bijlage is auteursrechtelijk beschermd. Indien u het contract wilt gebruiken, dient u een licentie aan te vragen bij Empathy.nLaw, Postbus 113, 1180 AC Amstelveen. Gebruik zonder schriftelijke licentieverlening is onrechtmatig. Er zal alsdan in rechte een direct opeisbare boete van 10.000euro per locatie worden gevorderd. Ook doet het niet-melden afbreuk aan de rechten van individuele klager. Meldt misbruik anoniem via office apenstaart empathy.nl

2.            Uw aanvraag

3.            Ons aanbod

Specificatie van de dienstverlening

Taken van de Empathy.nLaw Klachtencommissie

Bereikbaarheid Empathy.nLaw Klachtencommissie

Wanneer een medewerk(st)er van XXXXX een klacht wil indienen bij de klachtencommissie, dan kan dit via afgeschermde informatiekanalen van Empathy.nLaw. Klachten worden schriftelijk, gedateerd en ondertekend ingediend en gericht aan Empathy.nLaw Klachtencommissie, postbus 113, 1180 AC Amstelveen.

4.            Prijs zie voor actuele honoraria:

Klacht Commissie

Voor het beschikbaar stellen van een vakkundig externe klachtencommissie voor XXXXX, wordt een aansluittarief gehanteerd van � … per kalenderjaar. Dit bedrag dient te worden betaald binnen veertien dagen na het totstandkomen van deze overeenkomst. In dit tarief is één dagdeel per jaar inbegrepen voor de volgende zaken:

–       In het eerste contractjaar een kennismakings- en adviesgesprek met op­drachtgever voorzover vallend binnen één dagdeel per jaar en met ter zijne bepaling andere betrokkenen.

–       Jaarlijkse toetsing van het klachtenreglement aan de ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak op het terrein van het arboklachtrecht. Indien een dagdeel per jaar niet voldoende mocht blijken, neemt Empathy.nLaw contact op met opdrachtgever over uitbreiding van de opdracht.

–       Vanaf het eerste contractjaar een jaarlijks evaluatie- en voortgangsgesprek met de opdrachtgever. Indien één dagdeel per jaar niet voldoende blijkt, neemt Empathy.nLaw contact op met opdrachtgever over uitbreiding van de opdracht.

Daarnaast geldt voor de tijd die gemoeid is met de feitelijke inzet van de klachtencommissie, een uurtarief van � … per lid van de Empathy.nLaw Klachtencommissie. Bij dit tarief is rekening gehouden met de wens van XXXXX dat leden van de Empathy.nLaw Klachtencommissie bedreven zijn in het vaardig voeren van gesprekken over gevoelige zaken in een multiculturele samenleving. De geleverde dienstverlening op basis van urenverrichtingen wordt gefactureerd zonder vermelding van de namen van bij de klacht betrokken partijen. Voor bijeenkomsten van de klachtencommissie wordt � … per dagdeel per lid van de Empathy.nLaw Klachtencommissie berekend.

5.            Verantwoordelijkheden

6.            Bepalingen

6.1           ‑De genoemde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2002. Jaarlijks vindt aanpassing plaats gerelateerd aan de inflatiefactor.

6.2           Over de diensten is 19% BTW verschuldigd.

6.3           ‑Het verschuldigde bedrag voor de dienstverlening op urenverrichtingenbasis zal anoniem worden gefactureerd.

6.4           ‑Deze overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Empathy.nLaw.

6.5           ‑Deze overeenkomst wordt na het verstrijken van twaalf maanden stilzwijgend verlengd. Opdrachtgever kan door middel van een aangetekend schrijven opzeggen – met inachtneming van de regels over benoeming en opzegging van leden van de klachtencommissie zoals deze zijn bepaald in haar klachtenreglement – uiterlijk drie maanden voor het einde van de contractperiode.

6.6           ‑Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Empathy.nLaw van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en waarvan opdrachtgever verklaard kennis te hebben genomen. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen opwww.empathy.nl/Frames/voorwaarden.html  en worden aldus geacht onderdeel uit te maken van deze overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze overeenkomst en de algemene voorwaarden is deze overeenkomst bepalend.

6.7           ‑Op deze overeenkomst en de daaruit voortkomende rechtsverhouding verklaren partijen uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In geval de partijen in de toekomst van mening verschillen omtrent de interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst, zullen zij trachten door middel van onderling overleg tot een regeling te komen. Geschillen tussen partijen voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Voor akkoord handtekening en datum: XX XX XX.

Opdrachtgever: …              Opdrachtnemer: Empathy.nLaw

Namens deze:

Directeur/CEO      Directeur Empathy.nLaw

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s