Crisismanager

ijlage B Overeenkomst tot het inhuren van een externe crisismanager©

©Let op: Het contract in deze bijlage is auteursrechtelijk beschermd. Indien u het contract wilt gebruiken, dient u een licentie aan te vragen bij Empathy.nLaw, Postbus 113, 1180 AC Amstelveen. Gebruik zonder schriftelijke licentieverlening is onrechtmatig. Er zal alsdan in rechte een direct opeisbare boete van 10.000euro per locatie worden gevorderd. Meldt misbruik anoniem office apenstaart empathy.nl

Door                                      …

Contactpersoon bedrijf      …

Telefoon                                               …

Fax                                                         …

Plaats                                    …

Datum                                   …

Inhoudsopgave

1.      Gegevens van de betrokken partners

2.      Uw aanvraag

3.      Ons aanbod

4.      Prijs

5.      Verantwoordelijkheden

6.      Bepalingen

1.            Gegevens van de betrokken partners

Opdrachtgever     …

Bedrijf/instelling  …

Naam tekeningsbevoegde …

Functie                                  …

Adres                                    …

Postcode en plaats             …

Contactpersoon   …

Kenmerken van de organisatie         …

Opdrachtnemer    Empathy.nLaw

Postadres                                             Postbus 113, 1180 AC Amstelveen

Bezoekadres                         …

Telefoon                                 06-54620009

Fax                                                         084-8820493

E-mail                                    office @empathy.nl

Contactpersoon   …

Mobiel                                  …

Empathy.nLaw (hierna ook Empathy.nl)

Empathy.nLaw adviseert en ondersteunt de opdrachtgever vanuit de overtuiging dat aandacht voor de mens en zijn werk-/studieomstandigheden leidt tot meer tevredenheid in het werk, hogere productiviteit, minder arbeidsverzuim en dus lagere kosten. Het profijt is een gezonde organisatie met een gezond rendement. Empathy.nLaw is een landelijke arboklachtbegeleidingsdienst met ruime ervaring in onder andere onderwijs, zorg en zakelijke dienstverlening. Empathy.nLaw is een klantgerichte organisatie met een duidelijke visie op preventief en curatief reageren op incidenten. Empathy.nLaw is materiedeskundige en treedt op bij klachten over ongewenst gedrag. Empathy.nLaw wil met haar diensten een bijdrage leveren aan de bevordering van veiligheid, gezondheid en welzijn.

 

2.            Uw aanvraagDe persoon:

heeft op datum

bij Empathy.nLaw geïnformeerd over de mogelijkheden voor het inhuren van een crisismanager. Het beleid van instelling is – blijkens een schriftelijk beleid inzake ongewenst gedrag en een klachtenreglement – erop gericht om alle vormen van ongewenst gedrag (zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld) op de werkplek en/of jegens studenten/klanten/patiënten en/of collega’s zo veel mogelijk te voorkomen, en medewerkers te helpen bij het verwerken van de nadelige gevolgen.

Door het inhuren van een externe crisismanager wil instelling

het management ondersteuning bieden voor het veranderen van de crisis in een incident.

3.            Crisismanager aanbod

De gevolgen van ongewenst gedrag binnen een organisatie zijn altijd negatief; voorvallen van ongewenst gedrag doen afbreuk aan het respect waarmee personen binnen een organisatie als XXXXX met elkaar dienen om te gaan. Daarnaast kan intimidatie het werkklimaat ongunstig beïnvloeden en prestaties verminderen of het personeelsverloop en ziekteverzuim in de hand werken. Het is in ieders belang dat het werkklimaat productief blijft en dat mensen zich in alle opzichten veilig voelen.

De Arbowet kent de werkgever, naast de zorgplicht voor goede arbeidsomstandigheden, ook expliciet een zorgplicht toe om ongewenst gedrag en de nadelige gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. De werkgever is gezien deze zorgplicht verplicht om op te treden bij een crisis. Dit beleid richt zich op drie aspecten, te weten:

1.      Het voorkomen van verder ongewenst gedrag door het treffen van maatregelen.

2.      Het bestrijden van de crisis door het treffen van maatregelen en/of het opleggen van sancties.

3.      Het informeren en aansturen van interne en externe betrokkenen, opvang en begeleiding van slachtoffers van de crisis.

Specificatie van de dienstverlening

Empathy.nLaw levert aan instelling XXXXX volgens het reglement een crisismanager. Alle medewerkers van Empathy.nLaw zijn gespecialiseerd in het optreden als counselor bij het managen van accidenten en incidenten.

Om het goed en effectief functioneren van de crisismanager te garanderen, is invulling van een aantal voorwaarden noodzakelijk. In ieder geval informeert opdrachtgever Empathy.nLaw vooraf volledig en zonder voorbehouden over de organisatiestructuur en de hiërarchische verhoudingen. Daarnaast is voorafgaande kennismaking vereist tussen Empathy.nLaw met de opdrachtgever en voorts ter zijne bepaling kennismaking met de leden van de ondernemingsraad. Medewerkers, cliënten en overige betrokkenen worden schriftelijk geïnformeerd over het functioneren van de Empathy.nLaw crisismanager. Op verzoek van de opdrachtgever zal Empathy.nLaw voorlichting verzorgen voor medewerkers. De directeur/CEO van XXXXX draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering en het optreden tegen accidenten en incidenten.

Taken van de Empathy.nLaw crisismanager

De taken van de crisismanager zijn de volgende:

–       Ontvangen van klachten en deze onder geheimhouding behandelen.

–       Het via de formele procedures behandelen van de klacht.

–       Het invullen van het recht van hoor en wederhoor.

–       Alle andere handelingen die in het kader van een zorgvuldige behandeling – ter beoordeling van de crisismanager – noodzakelijk zijn.

–       Het aan de opdrachtgever rapporteren over de bevindingen, waarbij met name geëxpliciteerd zal worden welke maatregelen noodzakelijk zijn. Alle documenten uit het klachtenonderzoek worden overgedragen aan opdrachtgever.

–       Op gevraagd en ongevraagd doen van suggesties voor mogelijke maatregelen die de opdrachtgever kan nemen in het kader van het omvormen van de crisis naar wel gemanaged incident.

–       Op verzoek het doen van suggesties voor het treffen van preventieve maatregelen voor toekomstige incidenten.

–       Het doen van aanbevelingen voor het voorkomen van nadelige gevolgen voor  betrokkenen.

–       Daarnaast kan de crisismanager na een expliciet verzoek daartoe voorlichting geven aan de ondernemingsraad.

–       De crisismanager heeft jegens eenieder – met uitzondering van de weergave in de rapportage – een geheimhoudingsplicht over de informatie die hun in de functie van crisismanager wordt toevertrouwd. Afspraak door middel van deze overeenkomst is dat leden van de crisismanagementteam zich kunnen beroepen op het verschoningsrecht. Opdrachtgever verklaart artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden en artikel 7:670; 7:670a en 7:670b Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing op alle leden van het crisismanagementteam.

Nadat de crisismanager inzicht heeft in de situatie, stuurt zij een schriftelijke bevestiging; het eerste gesprek vindt zo snel mogelijk daarna plaats. Gesprekken met en van het crisismanagementteam kunnen, indien naar de beoordeling van de manager noodzakelijk, plaatsvinden buiten de instelling.

4.            Prijs

Voor het beschikbaar stellen van een vakkundig externe crisismanager voor XXXXX, wordt een aansluittarief gehanteerd van � … per week. Dit bedrag dient te worden betaald binnen veertien dagen na het totstandkomen van deze overeenkomst. In dit tarief is één dagdeel per week inbegrepen voor de volgende zaken:

–       Een kennismakings- en adviesgesprek met opdrachtgever voorzover vallend binnen één dagdeel per week en met ter zijne bepaling andere betrokkenen.

–       Aan de hand van onze checklists beoordelen van de concrete crisis. Indien één dagdeel niet voldoende blijkt, neemt Empathy.nLaw contact op met opdrachtgever over uitbreiding van de opdracht.

Daarnaast geldt voor de tijd die gemoeid is met de feitelijke inzet van de crisismanager, een tarief van 1,500 per dagdeel. Bij dit tarief is rekening gehouden met de wens van XXXXX dat crisismanagers van Empathy.nLaw Klachtencommissie bedreven zijn in het vaardig voeren van gesprekken over gevoelige zaken in een multiculturele samenleving. Dagdeeldienstverlening dient uiterlijk drie weken van tevoren te worden geannuleerd voor een creditnota onder aftrek van 15% administratiekosten.

5.            Verantwoordelijkheden

5.1 Empathy.nLaw draagt er zorg voor dat de overeengekomen diensten volgens afspraak worden uitgevoerd.

5.2 Empathy.nLaw stelt zo mogelijk in overleg met de arbocoördinator van opdrachtgever, vast wanneer de overeengekomen activiteiten worden verricht.

5.3 Empathy.nLaw stelt, daar waar nodig, in overleg met de opdrachtgever een protocol op omtrent de procedurele afhandeling van de te leveren diensten.

5.4 Empathy.nLaw verplicht zich om desgevraagd niet-personeelsgebonden schriftelijke suggesties aan opdrachtgever in afschrift te verzenden aan de ondernemingsraad of andere personeelsvertegenwoordigingsorganen.

5.5 Opdrachtgever en Empathy.nLaw zullen de ervaringen en resultaten van de dienstverlening evalueren, waarbij zowel het management als de ondernemingsraad worden betrokken.

5.6 Opdrachtgever is verplicht zijn ondernemingsraad te informeren omtrent zijn rechten en plichten in het kader van de arbowetgeving.

5.7 Opdrachtgever verplicht zich alle informatie over de organisatie en hiërarchie aan Empathy.nLaw en de crisismanager te verstrekken. Opdrachtgever zal ook ongevraagd de crisismanager van nieuwe feiten en gewijzigde omstandigheden onverwijld in kennis stellen.

5.8 Opdrachtgever verklaart de bepalingen van het klachtenreglement met betrekking tot haar relatie tot de leden van de klachtencommissie van overeenkomstige toepassing op externe leden waarmee opdrachtgever geen arbeidsovereenkomst heeft.

6.            Bepalingen

6.1 De genoemde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2007. Jaarlijks vindt aanpassing plaats gerelateerd aan de inflatiefactor.

6.2 Over de diensten is 19% BTW verschuldigd.

6.3 Betaling van het verschuldigde bedrag voor de dienstverlening vindt binnen 48 uren na opdracht plaats.

6.4 Deze overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Empathy.nLaw.

6.5 Deze overeenkomst wordt na het verstrijken van zes weken stilzwijgend verlengd. Opdrachtgever kan door middel van een aangetekend schrijven opzeggen – met inachtneming van de regels over benoeming en opzegging van leden van de klachtencommissie zoals deze zijn bepaald in haar klachtenreglement – uiterlijk 1 week voor het einde van de contractperiode.

6.6 Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Empathy.nLaw van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en waarvan opdrachtgever verklaard kennis te hebben genomen. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen opwww.empathy.nl/Frames/voorwaarden.html  en worden aldus geacht onderdeel uit te maken van deze overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze overeenkomst en de algemene voorwaarden is deze overeenkomst bepalend.

6.7 Op deze overeenkomst en de daaruit voortkomende rechtsverhouding verklaren partijen uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In geval de partijen in de toekomst van mening verschillen omtrent de interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst, zullen zij trachten door middel van onderling overleg tot een regeling te komen. Geschillen tussen partijen voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Voor akkoord handtekening en

datum:

Opdrachtgever: …              Opdrachtnemer: Empathy.nLaw

Namens deze:

Directeur/CEO      Directeur Empathy.nLaw

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s