Arboklacht

Zorg voor het welzijn van medewerkers leidt tot een gezond werkklimaat. Dit boek beschrijft hoe de zorg effectief te bewerkstellingen middels interne klachtbegeleiding, praktische checklists en reactiemogelijkheden op incidenten van ongewenst gedrag.
Communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht
Gewenst bij ongewenst gedrag

Communicatie over Arbeidsomstandigheden,
(seksuele) intimidatie
en klachtrecht

mr.dr.drs. Michael Boelrijk

Amstelveen: ActUmail 2006,
ISBN 978.90.78470.03.8

Woord vooraf Retour

Zorg voor het welzijn van medewerkers leidt tot een gezond werkklimaat binnen de organisatie. De Wet Verbetering Poortwachter en de zich verder ontwikkelende arbo–inzichten vragen om concrete interactie en communicatie tussen werkgever, medewerkers en cliënten. In dit boek staat beschreven op welke wijze de afdeling Human Resource Management (HRM) deze zorg effectief kan communiceren. Voor P&O’ers, arbocoördinatoren, vertrouwenspersonen en andere klachtenbegeleiders worden praktische checklists en geprotocolleerde reactiemogelijkheden op incidenten van ongewenst gedrag gegeven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de voordelen van mediation en interne klachtbegeleiding.

Indien betrokkenen weten wat gewenst is bij ongewenst gedrag, kunnen zij incidenten met meer vertrouwen benaderen. Soms ligt een bevredigende oplossing in handen van een direct–leidinggevende, soms is een simpele bemiddeling door een P&O–medewerker de beste interventie. In andere situaties is bij de verwerking een intensieve begeleiding gewenst. In zo’n geval moet de vertrouwenspersoon, de mediator of de klachtencommissie een actieve bijdrage leveren aan het vinden van een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing. Het alternatief is namelijk het starten van ingewikkelde en frustrerende procedures bij de rechter. De ervaring leert dat procederen zelden of nooit een bevredigend resultaat oplevert. Het nalaten van gewenste reacties zal bij een rechterlijke toetsing ook in het nadeel werken van de nalatige partij.

Het doel van Gewenst bij ongewenst gedrag is de lezer toe te rusten met kennis, technieken en vaardigheden om op een zorgvuldige en ontspannen manier emotioneel gevoelige klachten over ongewenst gedrag te behandelen. Naast de aandacht voor de rol van de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie wordt inzicht gegeven in verantwoordelijkheden voor anderen in het kader van het welzijn van werknemers. De inhoud van dit boek is gebaseerd op de strekking van wetten en rechtspraak. De medewerkers van Empathy.nLaw hebben hun jarenlange ervaring met juridische procedures en discussies over gewenste reacties op ongewenst gedrag in dit boek verwerkt. Deze ervaring willen zij graag met u delen.

We hopen met dit boek een aantal eye–openers te geven. Met de beschouwingen en een training voor interventie ongewenst gedrag kan het vertrouwen groeien dat men voorbereid is op het vertonen van gewenst gedrag. Voor ieder geldt ‘oefening baart kunst’: laat de praktijk de beste leerschool zijn. Ondersteund door ervaren specialisten op dit terrein worden betrokkenen vanzelf bedreven in het zorgvuldig omgaan met incidenten van ongewenst gedrag.

Er bestaat reeds enkele jaren de website http://www.arborecht.nl. Op deze site zijn enkele schema’s uit dit boek geplaatst. Bijlage A Klachtenreglement en bijlage B Overeenkomst tot het inhuren van een externe klachtencommissie zijn ook op deze site te vinden. Daarnaast streven we ernaar om in samenwerking met het digitale tijdschrift http://www.actumail.nl de rechtsontwikkeling op het terrein van de preventie van intimidatie weer te geven.

Elke op– of aanmerking stellen wij op prijs. Zelfs klagen mag aangezien wij ervan overtuigd zijn dat klachten een uitstekend instrument vormen ter verhoging van kwaliteit. Wij zijn u bij voorbaat dankbaar.

Michael Boelrijk

Welkom op online Klachtrecht.nl. Op deze site kunt u met behulp van een inlogcode kennisnemen van een up-to-date publicatie. Na betaling kunt u de publicatie downloaden, bewaren op uw computer en voor eigen gebruik uitprinten. Nu bestellen via ActUmail.biedmeer.nl dan gebruikt u de managementstool uit de arbocatalogus snel. Actumail publishs online Methodical skills for professionals , the quality of professional practitioners (legal) service, HR specialists, HR managers, confidants and helpers. This series is especially written for lawyers, mediation staff, staff legal office and courts. The set of methodological skills for professionals, students and professionals offer insight into the description of background and significance and certainly practical application of methodological skills. Every part of the series presents a method, practice or a methodology that is coherent set of understanding of the professional actions. Each edition in this series contains a set of guidance, questionnaires and flow charts for production work.

TREFWOORDEN Register

INHOUDSOPGAVE  login

Woord vooraf 9

Inleiding 11

1 Aanleiding tot zorg 17

1.1 Inleiding 17

1.2 Wat houdt het klachtrecht in? 17

1.2.1 Bronnen voor verplichtingen 18

1.2.2 Verplichte voorzieningen 18

1.3          Arbowet 19

Samenvatting  20

2 Definities 21

2.1 Inleiding 21

2.2 Ongewenst gedrag 21

2.3 Pesten 22

2.4 Belaging 22

2.5 Machtsmisbruik 23

2.6 Seksuele intimidatie 23

2.7 Agressie 24

2.8 Bronnen 24

2.9 Cijfers uit de praktijk 25

2.10 Eenduidigheid begrippen 25

2.11 Goed werkgeverschap 26

2.12 Klacht 27

2.13 Vertrouwenspersoon 27

2.14 Klachtencommissie 29

2.15 Klachtenprocedure 29

Samenvatting 29

3 Betrokkenen bij een klacht 31

3.1 Inleiding 31

3.2 Stadia 32

3.3 Rol van het management: opvangsysteem 33

3.4 Bedrijfshulpverlener 34

3.5 Arbocoördinator 34

3.6 Vertrouwenspersoon 35

3.7 Mediator 36

3.8 Klachtencommissie 37

Samenvatting 39

4 Gedrag van de werkgever 41

4.1 Inleiding 41

4.2 Welzijn van werknemers 41

4.3 Belangen van de werkgever 41

4.4 Beleid ongewenst gedrag 43

4.4.1 Klachtenreglement 43

4.4.2 Protocol klachtencommissie 44

4.4.3 Implementatie arboklachtrecht 44

4.5 Nazorg is draagvlak 45

4.6 Zorg werkgever 45

4.7 Zorgvuldigheid 45

4.8 Mediacontacten 46

Samenvatting 47

5 Klachtenprocedure 49

5.1        Inleiding 49

5.2        Functies van de klachtenprocedure 50

5.3        Nut van de klachtenprocedure 50

5.3.1 Voorwaarden 51

5.3.2 Soorten onderzoek 51

5.4        Klacht 52

5.4.1 Ontvankelijkheid klacht 53

5.4.2 Klachtenreglement 54

5.4.3 Protocol klachtencommissie 54

5.4.4 Werk klachtencommissie 55

5.4.5 Termijnen 56

5.4.6 Beperkte lijdelijkheid 57

5.4.7 Vertrouwelijkheid 57

Samenvatting 58

6 Vertrouwenspersonen 59

6.1 Inleiding 59

6.2 Taakafbakening 59

6.2.1 Positie 61

6.2.2 Dilemma’s 61

6.3 Vaardigheden 62

6.4 Persoonlijke aantekeningen 64

6.5 Benadelingverbod 64

Samenvatting 65

7 Klachtencommissie 67

7.1          Inleiding 67

7.2          Voorkomen van belangenverstrengeling 67

7.3          Taakafbakening 69

7.4          Zorgvuldigheid 70

7.4.1 Hoor en wederhoor 70

7.4.2 Decisieverplichting 70

7.4.3 Rapportage 71

7.4.4 Vereisten voor de rapportage 72

7.4.5 Toetsingscriteria 73

7.5 Tot slot 73

8 Geschilbeslechting 75

8.1 Inleiding 75

8.2 Niveaus van oplossing 76

8.3 Arbitrage 77

8.4 Burgerlijk recht 78

8.4.1 Ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst 79

8.4.2 Arbeidsrechtelijke sancties 82

8.5 Verschillen ambtenarenrecht en civiel recht 83

8.6 Strafrecht 84

8.7 Strafrechtelijke bejegening slachtoffers 85

8.8 Tot slot 86

9 Bemiddeling tussen klager en aangeklaagde 89

9.1 Inleiding 89

9.2 Terreinverkenning 89

9.3 Soorten relaties 91

9.4 Belangen van klager 92

9.5 Belangen van aangeklaagde 93

9.6 Werkwijze bij bemiddeling 94

9.7 Conclusie 96

10 Geheimhouding 97

10.1 Inleiding 97

10.2 Schending geheim en grondrechten 97

10.2.1 Privacyrecht 97

10.2.2 Vrijheid van meningsuiting 98

10.2.3 Recht op petitie 98

10.3 Geheimhoudingsplicht 98

10.4 Verschoningsrecht 99

10.5 Beroepsgeheim voor medici 101

10.6 Meldings– en aangifteplicht medici 103

10.7 Tot slot 103

11 Ziekteverzuimbegeleiding 105

11.1 Inleiding 105

11.2 Sociale verzekeringen 106

11.3 Financiële consequenties ziekte 106

11.4 Het begrip ziekte 107

11.5 Het begrip arbeidsongeschikt 107

11.6 Situatieve arbeidsongeschiktheid 108

11.7 Informatierecht werkgever 109

11.8 Oordeel arbeidsongeschiktheid 109

11.9 Ziekteverzuimbeleid 110

11.10 (Beperkte) functie arbodienst 110

11.11 Wet Verbetering Poortwachter 111

Samenvatting 113

12 Arbeidsrechtelijke referenties 115

12.1 Inleiding 115

12.2 Arbeidsrechtelijke begrippen 116

12.2.1 Goed werkgeverschap 117

12.2.2 Redelijke maatregelen 117

12.2.3 Andere werkkring 118

12.2.4 Proportionaliteit disciplinaire maatregelen 118

12.3 Beëindiging arbeidsovereenkomst 119

12.4 Verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter 119

12.5 Schadevergoeding 120

Samenvatting 121

13 Strafrechtelijke referenties 123

13.1         Inleiding 123

13.2 Belaging 123

13.3 Smaad 125

13.4 Belediging 126

13.5 Laster 126

Samenvatting 127

Conclusie 129

Bijlage A Klachtenreglement 135

Bijlage B Overeenkomst tot het inhuren van een externe klachtencommissie 144

Bijlage C overeenkomst tot het inhuren van een

externe crisismanager

3 reacties op Arboklacht

 1. M. zegt:

  Mogen ook individuele zaken over klachtrecht hier gepubliceerd worden?
  Wat zijn de regels in dat geval?
  Heeft het zin om een frustrerende zaak openbaar te maken?

  • actumail zegt:

   Deze website is bedoeld als een interactieve publicatie voor scholing. Het is niet bedoeld als forum om individuele zaken ter discussie te stellen. Beter is het om zaken via normale procedures tot een oplossing te brengen. Indien nergens gehoor gevonden wordt voor een klacht kunt u proberen via de daarvoor bedoelde fora, zoals klachtecht.wordpress.com

 2. boelryk zegt:

  Klachtrecht.nl is de website voor de digitale reproductie van het boek:
  Gewenst bij ongewenst gedrag
  communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrecht
  M.N.A. Boelrijk Kluwer (2003) 192 pages ISBN: 9013000630, 9789013000634
  Kluwer heeft de uitgeef licentie overeenkomst overtreden is verboden dit werk te reproduceren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s