Klachtreglement

Woord vooraf Retour

Zorg voor het welzijn van medewerkers leidt tot een gezond werkklimaat binnen de organisatie. De Wet Verbetering Poortwachter en de zich verder ontwikkelende arbo–inzichten vragen om concrete interactie en communicatie tussen werkgever, medewerkers en cliënten. In dit boek staat beschreven op welke wijze de afdeling Human Resource Management (HRM) deze zorg effectief kan communiceren. Voor P&O’ers, arbocoördinatoren, vertrouwenspersonen en andere klachtenbegeleiders worden praktische checklists en geprotocolleerde reactiemogelijkheden op incidenten van ongewenst gedrag gegeven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de voordelen van mediation en interne klachtbegeleiding.

Indien betrokkenen weten wat gewenst is bij ongewenst gedrag, kunnen zij incidenten met meer vertrouwen benaderen. Soms ligt een bevredigende oplossing in handen van een direct–leidinggevende, soms is een simpele bemiddeling door een P&O–medewerker de beste interventie. In andere situaties is bij de verwerking een intensieve begeleiding gewenst. In zo’n geval moet de vertrouwenspersoon, de mediator of de klachtencommissie een actieve bijdrage leveren aan het vinden van een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing. Het alternatief is namelijk het starten van ingewikkelde en frustrerende procedures bij de rechter. De ervaring leert dat procederen zelden of nooit een bevredigend resultaat oplevert. Het nalaten van gewenste reacties zal bij een rechterlijke toetsing ook in het nadeel werken van de nalatige partij.

Het doel van Gewenst bij ongewenst gedrag is de lezer toe te rusten met kennis, technieken en vaardigheden om op een zorgvuldige en ontspannen manier emotioneel gevoelige klachten over ongewenst gedrag te behandelen. Naast de aandacht voor de rol van de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie wordt inzicht gegeven in verantwoordelijkheden voor anderen in het kader van het welzijn van werknemers. De inhoud van dit boek is gebaseerd op de strekking van wetten en rechtspraak. De medewerkers van Empathy.nLaw hebben hun jarenlange ervaring met juridische procedures en discussies over gewenste reacties op ongewenst gedrag in dit boek verwerkt. Deze ervaring willen zij graag met u delen.

We hopen met dit boek een aantal eye–openers te geven. Met de beschouwingen en een training voor interventie ongewenst gedrag kan het vertrouwen groeien dat men voorbereid is op het vertonen van gewenst gedrag. Voor ieder geldt ‘oefening baart kunst’: laat de praktijk de beste leerschool zijn. Ondersteund door ervaren specialisten op dit terrein worden betrokkenen vanzelf bedreven in het zorgvuldig omgaan met incidenten van ongewenst gedrag.

Er bestaat reeds enkele jaren de website http://www.arborecht.nl. Op deze site zijn enkele schema’s uit dit boek geplaatst. Bijlage A Klachtenreglement en bijlage B Overeenkomst tot het inhuren van een externe klachtencommissie zijn ook op deze site te vinden. Daarnaast streven we ernaar om in samenwerking met het digitale tijdschrift http://www.actumail.nl de rechtsontwikkeling op het terrein van de preventie van intimidatie weer te geven.

Elke op– of aanmerking stellen wij op prijs. Zelfs klagen mag aangezien wij ervan overtuigd zijn dat klachten een uitstekend instrument vormen ter verhoging van kwaliteit. Wij zijn u bij voorbaat dankbaar.

Michael Boelrijk

 

©Let op: Het contract in deze bijlage is auteursrechtelijk beschermd. Indien u het contract wilt gebruiken, dient u een licentie aan te vragen bij Empathy.nLaw, Postbus 113, 1180 AC Amstelveen. Gebruik zonder schriftelijke licentieverlening is onrechtmatig. Er zal alsdan in rechte een direct opeisbare boete van 10.000euro per locatie worden gevorderd. Meldt misbruik anoniem viaoffice@empathy.nl

Door                                      …

Contactpersoon bedrijf      …

Telefoon                                               …

Fax                                                         …

Plaats                                    …

Datum                                   …

 

Inhoudsopgave

1.      Gegevens van de betrokken partners

2.      Uw aanvraag

3.      Ons aanbod

4.      Prijs

5.      Verantwoordelijkheden

6.      Bepalingen

 

1.            Gegevens van de betrokken partners

Opdrachtgever     …

Bedrijf/instelling  …

Naam tekeningsbevoegde …

Functie                                  …

Adres                                    …

Postcode en plaats             …

 

Contactpersoon   …

Kenmerken van de organisatie         …

 

Opdrachtnemer    Empathy.nLaw

Postadres                                             Postbus 113, 1180 AC Amstelveen

Bezoekadres                         …

Telefoon                                               06-54620009

Fax                                                         084-8820493

E-mail                                    office @empathy.nl

Contactpersoon   …

Mobiel                                  …

 

 

Empathy.nLaw (hierna ook Empathy.nl)

Empathy.nLaw adviseert en ondersteunt de opdrachtgever vanuit de overtuiging dat aandacht voor de mens en zijn werk-/studieomstandigheden leidt tot meer tevredenheid in het werk, hogere productiviteit, minder arbeidsverzuim en dus lagere kosten. Het profijt is een gezonde organisatie met een gezond rendement. Empathy.nLaw is een landelijke arboklachtbegeleidingsdienst met ruime ervaring in onder andere onderwijs, zorg en zakelijke dienstverlening. Empathy.nLaw is een klantgerichte organisatie met een duidelijke visie op preventief en curatief reageren op intimidatie. Empathy.nLaw is materiedeskundige en treedt op bij klachten over ongewenst gedrag. Empathy.nLaw wil met haar diensten een bijdrage leveren aan de bevordering van veiligheid, gezondheid en welzijn.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen opwww.empathy.nl/Frames/voorwaarden.html  en worden aldus geacht onderdeel uit te maken van deze overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze overeenkomst en de algemene voorwaarden is deze overeenkomst bepalend.

 

Bijlage A Klachtenreglement©

 

Inleiding

Sinds 1994 geeft de Arbowet aan dat de werkgever verplicht is ervoor te zorgen dat medewerkenden zo veel mogelijk beschermd worden tegen ongewenst gedrag. Van ongewenst gedrag is sprake wanneer het gaat om opmerkingen en gedragingen, of juist het nalaten daarvan, dat wil zeggen negeren van personen, die als ongewenst en vernederend worden ervaren. Daarnaast kan er ook sprake zijn van negatieve beïnvloeding van de werksfeer door bijvoorbeeld discriminatie, seksuele intimidatie (ongewenste seksuele toenaderingen, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal of non-verbaal gedrag, die door de ontvanger redelijkerwijs opgevat kunnen worden als zijnde van seksuele aard), flauwe grappen, pesten (waaronder negeren en uitsluiting) en/of dubbelzinnige opmerkingen of gedragingen. Omdat er niets ondernomen kan worden tegen dergelijk gedrag als het niet als ongewenst benoemd wordt, is het belangrijk dat de betrokkene kenbaar durft te maken er niet van gediend te zijn.

 

Dit reglement is tot stand gekomen in samenwerking met Empathy.nLaw. De auteursrechten van dit reglement liggen bij mr. M.N.A. Boelrijk. Bedrijf/organisatie XXXX heeft Empathy.nLaw opgedragen zorg te dragen voor het voorzitterschap van c.q. de voltallige klachtencommissie in het kader van dit reglement.

Vanuit deze samenwerking is een klachtencommissie geformeerd die bestaat uit vertegenwoordigers van de hiervoor genoemde organisaties. In ieder geval heeft de klachtencommissie één onafhankelijke jurist als voorzitter die niet in een arbeidsrelatie met de genoemde organisaties heeft gestaan in de afgelopen vijf jaren.

Een arbeidsomgeving waarin een medewerker zich prettig voelt en kan ontplooien, is de basis voor een optimale bijdrage en betrokkenheid. Een dergelijke omgeving is vanzelfsprekend ook belangrijk voor vrijwilligers, leerlingen en stagiairs of ex-medewerkers die korter dan 1/2/3/4/5 jaar geleden de dienstbetrekking met een der aangesloten organisaties hebben beëindigd. Daarom is ervoor gekozen dit reglement ook van toepassing te laten zijn voor vrijwilligers, leerlingen en stagiairs. Wanneer er dus gesproken wordt over medewerkers kan daarvoor ook gelezen worden: vrijwilligers, leerlingen, stagiairs of ex-medewerkers. Daar waar in dit reglement de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

 

Algemene bepalingen

1.                                            Begripsbepaling

Vertrouwenspersoon: de door de directie met instemming van de OR aangestelde medewerker die een persoon kan benaderen voor hulp en steun bij ervaren ongewenst gedrag.

Bemiddelaar: een ervaren en vaardig persoon die in geval van ongewenst gedrag een oplossing probeert te bewerkstelligen door te bemiddelen tussen de klagende en aangeklaagde.

Klachtencommissie: een door de organisatie ingestelde commissie die belast is met het formele onderzoek van klachten en daarover een rapportage uitbrengt aan het beslissingsbevoegde orgaan binnen de organisatie.

Klager: iedereen die rechtstreeks betrokken is bij een bedrijf/organisatie en overeenkomstig dit reglement een klacht heeft ingediend. Toelichting: De werkgever is ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld uitzendkrachten en stagiairs.

Aangeklaagde: iemand die deel uitmaakt van de organisatie en tegen wie een klacht met betrekking tot ongewenst gedrag is ingediend.

Werkgever: het hoogste hiërarchische niveau wat betreft de dagelijkse verantwoordelijkheid van de arbeid in de onderneming.

Klacht: een schriftelijke en ondertekende uiting van ontevredenheid, ongenoegen, misgenoegen dan wel non-acceptatie met betrekking tot ongewenst gedrag zoals waartegen dit reglement bescherming biedt.

 

Van ongewenst gedrag in de zin van intimidatie is sprake als er handelingen, gedragingen en/of uitlatingen van één of meer medewerkers of anderen waarvoor de werkgever aansprakelijk is binnen of in verband met de werksituatie plaatsvinden tegen de kennelijke wil van de medewerk(st)er op wie ze zijn gericht, met als gevolg het ontstaan of voortbestaan van een onaangename, bedreigende of vijandige sfeer in de werkomgeving.

 

2.                                            Uitingsvormen ongewenst gedrag

 

2.1                          Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag bestaat onder andere in de volgende vormen, zonder dat hiermee een limitatieve opsomming is gegeven.

 

2.2                          Pesten

Gedragingen en/of beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet-nemen van beslissingen dan wel het negeren van een persoon die als ongewenst en vernederend wordt ervaren door de persoon tot wie ze zijn gericht.

 

2.3                          Seksuele intimidatie

Ongewenste seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek en/of non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat ervaren als ongewenst. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk plaatsvinden.

 

2.4                          Discriminatie

Elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als bedoeld in artikel 2 van de Algemene Wet Gelijke Behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel of op andere terreinen van het openbare leven, wordt tenietgedaan of aangetast. Discriminatie kan zowel bedoeld of onbedoeld plaatsvinden.

 

2.5                          Agressie en geweld zijn voorvallen waarbij een medewerker psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.

 

3.                                            De werkgever draagt er zorg voor dat alle medewerkers toegang hebben tot een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon verricht geen enkele handeling zonder de instemming van de persoon die zich voor ondersteuning tot hem heeft gewend. De vertrouwenspersoon wordt, na overleg met de ondernemingsraad, benoemd voor een periode van drie jaren. De werkgever geeft een garantie dat de vertrouwenspersoon door zijn functie niet benadeeld wordt.

 

4.                                            De vertrouwenspersoon kan na een expliciete opdracht daartoe door de persoon die hem in vertrouwen heeft genomen een bemiddeling trachten te initiëren. De vertrouwenspersoon treedt bij dergelijke discussies tussen klager en aangeklaagde niet zelf als bemiddelaar op.

 

5.                                            Vertrouwelijkheid

Alle direct of indirect betrokkenen bij de behandeling van een klacht dienen de informatie die hen ter kennis komt vertrouwelijk te behandelen. In alle gevallen wordt de privacy van betrokkenen zo veel mogelijk beschermd. Een geheimhoudingsplicht geldt niet voor degene die volgens de wet of ambtshalve tot melding verplicht is.

 

6.                                            Indienen klacht

Een klacht wordt schriftelijk, gedateerd en ondertekend ingediend bij het secretariaat van de klachtencommissie per adres: Postbus 113, 1180 AC Amstelveen. De klacht bevat de naam van klager en het correspondentieadres.

 

7.                                            Medewerking

Iedere medewerker is verplicht tot medewerking aan een onderzoek van de klachtencommissie. Tevens is iedereen die opgeroepen is als getuige te verschijnen, verplicht aan deze oproep gehoor te geven. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of raadsman. Klager en aangeklaagde kunnen zich niet door dezelfde persoon laten bijstaan. Toelichting: Ieder die in een bepaalde rechtsverhouding (bijvoorbeeld door middel van arbeidsovereenkomst) staat tot de organisatie kan door middel van het onderhavige beleid worden verplicht en geïnformeerd dat verschijningsplicht onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.

 

8.                                            Klachtencommissie

 

8.1                          De klachtencommissie bestaat uit drie leden. Voor ieder lid is een vervanger benoemd.

 

8.2                          In ieder geval heeft de klachtencommissie een onafhankelijke jurist als voorzitter. De voorzitter heeft in de afgelopen vijf jaren niet in een arbeidsrelatie met de genoemde organisaties gestaan.

 

8.3                          Alle leden van de commissie bezitten de capaciteiten vereist voor klachtencommissieleden en zijn zo veel mogelijk materiedeskundig. Klachtencommissieleden kunnen niet tevens deel uitmaken van de ondernemingsraad. De voorzitter is bevoegd maatregelen te nemen en/of commissieleden te vervangen indien dit in verband met genoemde capaciteiten noodzakelijk blijkt.

 

8.4                          Zo veel mogelijk bestaat de klachtencommissie uit ten minste één man en één vrouw.

 

8.5                          Aan de klachtencommissie wordt een secretaris toegevoegd die zorgt voor een objectieve verslaglegging. De secretaris werkt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter.

 

8.6                          De ondernemingsraad en andere organen van belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun mening met betrekking tot de benoeming van de klachtencommissieleden kenbaar te maken.

 

8.7                          Leden van de klachtencommissie genieten dezelfde bescherming als die geldt voor leden van ondernemingsraden.

 

8.8                          Leden en plaatsvervangende leden worden benoemd voor een periode van drie jaren. Zij kunnen terstond voor een nieuwe periode van drie jaren worden herbenoemd.

 

9.                                            Onpartijdigheid

Bij belangenverstrengeling of mogelijke partijdigheid hebben de leden van de klachtencommissie de verantwoordelijkheid zich te onthouden van deelname aan de behandeling van een klacht. Indien noodzakelijk verzoekt de voorzitter een lid zijn functie (tijdelijk) neer te leggen. Leden van de commissie zijn buiten de formele behandeling niet aanspreekbaar op een casus. Uitsluitend de voorzitter kan indien nodig informatie geven over algemene procedurezaken.

 

10.                          Inwinnen van inlichtingen

De klachtencommissie is in verband met de behandeling van klachten bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Via de arbocoördinator en het management verleent de werkgever toegang tot – naar het oordeel van de commissie – voor het onderzoek relevante informatie. Indien aan het verwerven van informatie kosten zijn verbonden, wordt de opdrachtgever hierover indien mogelijk vooraf geïnformeerd.

 

11.                          Procedure

 

11.1                        Alle bijeenkomsten van de klachtencommissie hebben een besloten en vertrouwelijk karakter.

 

11.2                        Een klacht over ongewenst gedrag wordt schriftelijk bij de klachtencommissie ingediend en dient expliciet als klacht te worden aangeduid. Anderen die een klacht ontvangen, zullen de klacht onverwijld doorsturen aan de klachtencommissie. Op de klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend. De secretaris van de klachtencommissie bevestigt de ontvangst van de klacht.

 

11.3                        De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend door de klager. De klacht bevat ten minste: de naam en het correspondentieadres van de klager, dagtekening en een omschrijving van de klacht.

 

11.4                        Indien niet is voldaan aan het gestelde in het vorige lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken schriftelijk te herstellen. Als ook dan niet is voldaan aan het gestelde in het vorige lid, wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard. Als de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard, eindigt de procedure.

 

11.5                        Indien de klager schriftelijk, voorafgaande aan de kennisgeving van ontvankelijkheid aan de aangeklaagde, de klacht intrekt, toetst de voorzitter de vrijwilligheid van die intrekking. De voorzitter deelt zijn bevindingen aan de directie mee. Toelichting: Men moet voorkomen dat het indienen van een klacht op zichzelf misbruikt wordt als ongewenst gedrag aan het adres van (niet door) de aangeklaagde.

 

11.6                        Anonieme klachten neemt de klachtencommissie niet in behandeling. Klachten die betrekking hebben op gebeurtenissen die langer dan 1/2/3/4/5 jaren voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden, verklaart de klachtencommissie in principe niet-ontvankelijk. De klachtencommissie kan besluiten dat van deze regels wordt afgeweken, indien er zwaarwegende redenen zijn die zich tegen niet-ontvankelijkheid verzetten.

 

11.7                        Indien de klachtencommissie klager ontvankelijk acht in zijn klacht, bericht de commissie zowel klager als aangeklaagde hierover binnen twee weken na ontvangst. Klager en aangeklaagde worden binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek. De uitnodiging verwijst naar de strekking van en rechten uit dit reglement. Toelichting: Na kennisgeving aan aangeklaagde, geadresseerd aan het adres zoals bekend in het personeelsdossier, kan deze indien gewenst elders domicilie kiezen.

 

11.8                        Binnen twee weken na ontvangst van de klacht hoort de klachtencommissie achtereenvolgens klager en aangeklaagde en overige betrokkenen.

 

11.9                        Klager en aangeklaagde kunnen zich tijdens deze gesprekken laten bijstaan door een vertrouwenspersoon en/of raadsman.

 

11.10 Uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van zowel klager als aangeklaagde kan de klachtencommissie haar werkzaamheden voor een periode van maximaal vier weken opschorten in afwachting van resultaten van een mediation­poging binnen het kader van een formele NMI-mediationovereenkomst.

 

11.11 De commissie kan op eigen initiatief of naar aanleiding van een verzoek van partijen getuigen horen. Van het niet-horen van getuigen doet de commissie in haar rapport gemotiveerd mededeling.

 

11.12 De werkgever verleent aan de door de klachtencommissie opgeroepen werknemers bij voorbaat toestemming om met de commissie te spreken en volledige medewerking te verlenen.

 

12.                          De hoorzitting

 

12.1                        De secretaris bepaalt in overleg met de leden van de klachtencommissie plaats en tijdstip van de zittingen waarin betrokkenen worden gehoord. De eerste hoorzitting vindt plaats binnen twee weken na ontvankelijkheidsbericht.

 

12.2                        De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de klachtencommissie anders bepaalt.

 

12.3                        Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager schriftelijk heeft verklaard op zwaarwegende gronden geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.

 

12.4                        Van het horen van de aangeklaagde kan worden afgezien indien de aangeklaagde schriftelijk heeft verklaard op zwaarwegende gronden af te willen zien van deelname aan de hoorzitting. In het laatste geval laat de aangeklaagde zich vertegenwoordigen door een gemachtigde.

 

12.5                        Van de hoorzittingen worden schriftelijk verslagen gemaakt die de betrokkene ter goedkeuring krijgt voorgelegd. Eventuele aanvullingen die de betrokkene wenst te maken, worden gehecht aan het verslag.

 

12.6                        Klager en aangeklaagde krijgen op enig moment in de procedure de gelegenheid tot inzage in de schriftelijke verklaringen en overige processtukken.

 

12.7                        Na het moment van inzage door partijen is er voor partijen gelegenheid om hun zienswijze op het dossier aan de klachtencommissie kenbaar te maken. Voorzover de klachtencommissie of een partij daaraan behoefte heeft, wordt een tweede gesprek met de klachtencommissie gevoerd.

 

13.                          Rapportage van de klachtencommissie

 

13.1                        Zowel bij de aanvang van de procedure als gedurende de looptijd van het onderzoek kan de werkgever, op verzoek van en na overleg met de klachtencommissie, tijdelijke voorzieningen treffen indien dit voor het welzijn van de klager en/of aangeklaagde noodzakelijk is, dan wel als er sprake is van een voor één of meer direct betrokkenen onhoudbaar situatie.

 

13.2                        De klachtencommissie brengt binnen zes weken na de ontvangst van de klacht schriftelijk rapport uit aan de werkgever. Deze termijn kan om zwaarwegende redenen met vier weken worden verlengd. De klachtencommissie meldt een verlenging met redenen omkleed aan klager, aangeklaagde en werkgever.

 

13.3                        Het rapport bevat in ieder geval: de aanleiding tot het onderzoek, het doel van het onderzoek, de verrichte werkzaamheden van de commissie, de conclusies uit de gesprekken en een antwoord op de vraag of de klachtencommissie aannemelijk acht dat het gedrag waarover is geklaagd heeft plaatsgevonden. De klachtencommissie kan in haar rapportage tevens suggesties doen over de door de werkgever te treffen maatregelen.

 

13.4                        De klachtencommissie zendt het volledige rapport gedagtekend aan de werkgever/opdrachtgever. Na afronding van haar werkzaamheden overhandigt de klachtencommissie alle in het onderzoek betrokken (proces)stukken aan de werkgever/opdrachtgever.

 

13.5                        Aan klager en aangeklaagde zendt de klachtencommissie onverwijld een afschrift van/de conclusies van het rapport. Hierbij vermeldt de klachtencommissie de datum waarop het rapport verzonden is aan de werkgever.

 

14.                          Besluit door de werkgever

 

14.1                        Binnen veertien dagen na ontvangst van het rapport van de klachtencommissie deelt de werkgever aan de klager, de aangeklaagde(n) en de klachtencommissie schriftelijk en gemotiveerd mee of de werkgever de conclusies van de klachtencommissie onderschrijft en welke maatregelen de werkgever zal nemen.

 

14.2                        Genoemde termijn kan met ten hoogste veertien dagen worden verlengd. Deze verlenging meldt de werkgever met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie.

 

14.3                        De werkgever draagt er zorg voor dat de niet in het ongelijk gestelde partij en overige betrokkenen geen hinder of nadeel ondervinden van het feit dat zij zijn betrokken in een klachtonderzoek.

 

15.                          Dossiervorming en bewaartermijn

 

15.1                        Van iedere klacht wordt een dossier opgebouwd. Dit dossier is alleen toegankelijk voor de voorzitter van de klachtencommissie en wordt beheerd door de secretaris.

 

15.2                        De dossiers worden – met inachtneming van voorschriften over originele (medische) stukken – gedurende vijf jaren bewaard. Toelichting: Een termijn van vijf jaren is gebruikelijk binnen het klachtrecht. Men dient echter altijd tevens te kijken of voor een bepaalde beroepscode een regel geldt voor de bewaartermijn van originele stukken.

 

16.                          Taken klachtencommissie buiten behandeling klacht

 

16.1                        De klachtencommissie brengt jaarlijks verslag uit aan de werkgever over het aantal en de aard van de behandelde zaken voorzover de privacy van betrokkenen zich daartegen niet verzet. Het verslag vermeldt geen namen, initialen of andere aanduidingen van een identiteit. Zij zendt een afschrift van dit verslag via de arbocoördinator aan de ondernemingsraad.

 

16.2                        De klachtencommissie kan buiten de behandeling van een concrete klacht gevraagd en ongevraagd suggesties doen inzake de preventie van ongewenst gedrag. Toelichting: De commissie houdt zich echter niet bezig met controle en/of nazorg over de beslissingen van de werkgever. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot meningsverschillen die een onbevooroordeelde werkwijze van de klachtencommissie in de toekomst in de weg staan.

 

17.                          Slotbepalingen

 

17.1                        De inleiding en het beleid ongewenst gedrag maken onderdeel uit van het reglement.

 

17.2                        Het bedrijf/de organisatie licht alle medewerkers in over het beleid inzake ongewenst gedrag en stelt hun dit reglement bij indiensttreding ter hand.

 

17.3                        Het bedrijf/de organisatie legt dit reglement – eenvoudig toegankelijk – ter inzage voor eenieder.

 

17.4                        De bepalingen van dit reglement laten het recht van een persoon die een klacht heeft ingediend, aangifte te doen bij de politie onverlet. Aangifte bij de bevoegde autoriteiten laat onverlet dat de werkgever/de organisatie een klacht terzake volgens de procedure van dit reglement kan behandelen.

 

17.5                        De opdracht van de klachtencommissie is beperkt tot het optreden in het kader van dit reglement. Over de behandeling van gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt het hoogste bestuursorgaan van het bedrijf/de organisatie een beslissing. Uitsluitend dit hoogste bestuursorgaan is bevoegd een verzoek tot uitbreiding van de taken aan de klachtencommissie te richten.

 

17.6                        De klachtencommissie kan voor haar werkwijze een intern protocol vaststellen.

 

17.7                        Dit reglement wordt elke drie jaren door de werkgever, de vertrouwenspersonen, de leden van de ondernemingsraden en de leden van de klachtencommissie geëvalueerd. Het initiatief hiertoe ligt bij de arbocoördinator. Het reglement kan door de werkgever worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de vertrouwenspersonen, de ondernemingsraden en leden van de klachtencommissie, met inachtneming van de vigerende bepalingen.

 

17.8                        Dit reglement treedt op XX XX XXXX in werking nadat het is geaccordeerd door het hoogste bestuursorgaan van het bedrijf/de organisatie.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s