Trefwoorden

Gewenst bij ongewenst gedrag
Communicatie over Arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en klachtrecht
mr.dr.drs. Michael Boelrijk
Amstelveen: ActUmail 2006, ISBN 978.90.78470.03.8

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf 9

Inleiding 11

1 Aanleiding tot zorg 17
1.1 Inleiding 17
1.2 Wat houdt het klachtrecht in? 17
1.2.1 Bronnen voor verplichtingen 18
1.2.2 Verplichte voorzieningen 18
1.3          Arbowet 19
Samenvatting  20

2 Definities 21
2.1 Inleiding 21
2.2 Ongewenst gedrag 21
2.3 Pesten 22
2.4 Belaging 22
2.5 Machtsmisbruik 23
2.6 Seksuele intimidatie 23
2.7 Agressie 24
2.8 Bronnen 24
2.9 Cijfers uit de praktijk 25
2.10 Eenduidigheid begrippen 25
2.11 Goed werkgeverschap 26
2.12 Klacht 27
2.13 Vertrouwenspersoon 27
2.14 Klachtencommissie 29
2.15 Klachtenprocedure 29
Samenvatting 29

3 Betrokkenen bij een klacht 31
3.1 Inleiding 31
3.2 Stadia 32
3.3 Rol van het management: opvangsysteem 33
3.4 Bedrijfshulpverlener 34
3.5 Arbocoördinator 34
3.6 Vertrouwenspersoon 35
3.7 Mediator 36
3.8 Klachtencommissie 37
Samenvatting 39

4 Gedrag van de werkgever 41
4.1 Inleiding 41
4.2 Welzijn van werknemers 41
4.3 Belangen van de werkgever 41
4.4 Beleid ongewenst gedrag 43
4.4.1 Klachtenreglement 43
4.4.2 Protocol klachtencommissie 44
4.4.3 Implementatie arboklachtrecht 44
4.5 Nazorg is draagvlak 45
4.6 Zorg werkgever 45
4.7 Zorgvuldigheid 45
4.8 Mediacontacten 46
Samenvatting 47

5 Klachtenprocedure 49
5.1        Inleiding 49
5.2        Functies van de klachtenprocedure 50
5.3        Nut van de klachtenprocedure 50
5.3.1 Voorwaarden 51
5.3.2 Soorten onderzoek 51
5.4        Klacht 52
5.4.1 Ontvankelijkheid klacht 53
5.4.2 Klachtenreglement 54
5.4.3 Protocol klachtencommissie 54
5.4.4 Werk klachtencommissie 55
5.4.5 Termijnen 56
5.4.6 Beperkte lijdelijkheid 57
5.4.7 Vertrouwelijkheid 57
Samenvatting 58

6 Vertrouwenspersonen 59
6.1 Inleiding 59
6.2 Taakafbakening 59
6.2.1 Positie 61
6.2.2 Dilemma’s 61
6.3 Vaardigheden 62
6.4 Persoonlijke aantekeningen 64
6.5 Benadelingverbod 64
Samenvatting 65

7 Klachtencommissie 67
7.1          Inleiding 67
7.2          Voorkomen van belangenverstrengeling 67
7.3          Taakafbakening 69
7.4          Zorgvuldigheid 70
7.4.1 Hoor en wederhoor 70
7.4.2 Decisieverplichting 70
7.4.3 Rapportage 71
7.4.4 Vereisten voor de rapportage 72
7.4.5 Toetsingscriteria 73
7.5 Tot slot 73

8 Geschilbeslechting 75
8.1 Inleiding 75
8.2 Niveaus van oplossing 76
8.3 Arbitrage 77
8.4 Burgerlijk recht 78
8.4.1 Ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst 79
8.4.2 Arbeidsrechtelijke sancties 82
8.5 Verschillen ambtenarenrecht en civiel recht 83
8.6 Strafrecht 84
8.7 Strafrechtelijke bejegening slachtoffers 85
8.8 Tot slot 86

9 Bemiddeling tussen klager en aangeklaagde 89
9.1 Inleiding 89
9.2 Terreinverkenning 89
9.3 Soorten relaties 91
9.4 Belangen van klager 92
9.5 Belangen van aangeklaagde 93
9.6 Werkwijze bij bemiddeling 94
9.7 Conclusie 96

10 Geheimhouding 97
10.1 Inleiding 97
10.2 Schending geheim en grondrechten 97
10.2.1 Privacyrecht 97
10.2.2 Vrijheid van meningsuiting 98
10.2.3 Recht op petitie 98
10.3 Geheimhoudingsplicht 98
10.4 Verschoningsrecht 99
10.5 Beroepsgeheim voor medici 101
10.6 Meldings– en aangifteplicht medici 103
10.7 Tot slot 103

11 Ziekteverzuimbegeleiding 105
11.1 Inleiding 105
11.2 Sociale verzekeringen 106
11.3 Financiële consequenties ziekte 106
11.4 Het begrip ziekte 107
11.5 Het begrip arbeidsongeschikt 107
11.6 Situatieve arbeidsongeschiktheid 108
11.7 Informatierecht werkgever 109
11.8 Oordeel arbeidsongeschiktheid 109
11.9 Ziekteverzuimbeleid 110
11.10 (Beperkte) functie arbodienst 110
11.11 Wet Verbetering Poortwachter 111
Samenvatting 113

12 Arbeidsrechtelijke referenties 115
12.1 Inleiding 115
12.2 Arbeidsrechtelijke begrippen 116
12.2.1 Goed werkgeverschap 117
12.2.2 Redelijke maatregelen 117
12.2.3 Andere werkkring 118
12.2.4 Proportionaliteit disciplinaire maatregelen 118
12.3 Beëindiging arbeidsovereenkomst 119
12.4 Verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter 119
12.5 Schadevergoeding 120
Samenvatting 121

13 Strafrechtelijke referenties 123
13.1         Inleiding 123
13.2 Belaging 123
13.3 Smaad 125
13.4 Belediging 126
13.5 Laster 126
Samenvatting 127

14 Conclusie 129

Bijlage A Klachtenreglement 135
Bijlage B Overeenkomst tot het inhuren van een externe klachtencommissie 144
Literatuur en websites 151

Trefwoordenregister Retour

A

aangeklaagde

–       belangen      93

–       definitie klachtenreglement 136

–       informeren 53

aangifteplicht, medici 103

aannemelijkheid klacht 53

–       onderzoek klachtencommissie 37

–       toetsing 69

aannemelijkheidstoets 69

aantekeningen, vertrouwenspersoon 64

agressie 24

ambtenarenrecht, verschil civiel recht 83

arbeidsongeschikt, begrip 107

arbeidsongeschiktheid, oordeel 109

arbeidsovereenkomst, beëindiging 119

–       ontbindingsverzoek 79

arbeidsrecht 116

arbeidsrechtelijke begrippen 116

arbeidsrechtelijke referenties 115 e.v.

arbeidsrechtelijke sancties 82

arbitrage 77

arbocoördinator 34

arbodienst, ziekteverzuimbegeleiding 105

arboklachtrecht, implementatie 44

Arbowet 151 e.v.

–       klachtenrecht 17

–       ziekteverzuimbeleid 110

 

B

bedrijfshulpverlener 34

beëindiging arbeidsovereenkomst 119

belaging 22

–       definitie 123

belangen

–       aangeklaagde 93

–       klager of slachtoffer 92

–       werkgever 41

belangenverstrengeling 67

belediging 126

beleid ongewenst gedrag 43

bemiddelaar 36

–       definitie klachtenreglement 136

–       klachtenprocedure 49

–       taakomschrijving 61

bemiddeling 89 e.v.

–       doel 36

–       functie 90

–       voorwaarden 93

–       werkwijze 94

benadelingsverbod

–       klachtencommissie 68

–       vertrouwenspersoon 64

beroepsgeheim

–       medici 101

–       verschoningsrecht 99

betrokkenen 31 e.v.

bijstand partijen 130

burgerlijk recht 78

 

C

civiel recht 78

–       verschil ambtenarenrecht 83

conflictbemiddelaar, zie bemiddelaar

conflictoplossing 75 e.v.

confrontatie partijen 94

 

D

decisieverplichting 70

dilemma’s vertrouwenspersoon 61

disciplinaire maatregelen, proportionaliteit 118

discriminatie, definitie klachtenreglement 137

dossiervorming 142

 

F

filterfunctie klachtrecht 50

formele klachtenregeling, tekortkomingen 59

 

G

geheimhouding 97 e.v.

geheimhoudingsplicht 98

geschilbesslechting 75 e.v.

gespreksvoering

–       bemiddeling 94

–       klachtencommissie 70

–       vertrouwenspersoon 63

goed werkgeverschap 26, 117

 

H

hoor en wederhoor 70

hoorzitting 140

 

I

implementatie arboklachtrecht 44

implementatie klachtenbeleid, informeren 59

informatierecht werkgever 109

inlichtingen 139

interventiefunctie klachtrecht 50

intimidatie, begrip 21

intimidatierelaties 91

 

J

juridische stappen 78

juridiseringsstappen 76

 

K

kantelfunctie klachtrecht 50

kantonrechter, verzoekschriftprocedure 119

kantonrechtersformule 121

klacht 27

–       definitie klachtenreglement 136

–       procedure 52

–       stadia 32

klachtenbegeleiding

–       voorwaarden 51

–       zorgvuldigheid 129

klachtenbehandeling

–       klachtencommissie 69

–       rolverdeling 31 e.v.

klachtencommissie 29, 67 e.v.

–       definitie klachtenreglement 136

–       formeel onderzoek 55

–       klachtenreglement 138

–       protocol 44, 54

–       smaad 126

–       taakomschrijving 61

–       taken 37

–       taken buiten klachtbehandeling 142

klachtenprocedure 29, 49 e.v.

–       functies 50

–       klachtenreglement 137

–       verschil arbitrage 77

klachtenrecht 17

–       functie 13

klachtenreglement 43, 54

–       bijlage 135

klachtrecht

–       functies 42

–       implementatie 44

klager

–       belangen 92

–       definitie klachtenreglement 136

kwaliteiten

–       klachtencommissie 67

–       vertrouwenspersoon 62

 

L

laster 126

lijdelijkheid 130

–       beperkte 57

 

M

maatregelen

–       proportionaliteit 118

–       verplichting werkgever 117

machtsmisbruik 23

management, opvangsysteem 33

mediacontacten 46

mediator, zie bemiddelaar

medici

–       beroepsgeheim 101

–       meldings- en aangifteplicht 103

meldingsfase, informatieverstrekking 86

meldingsplicht, medici 103

 

N

nazorg 45

normbepaling 24

 

O

onafhankelijkheid 67, 131

onderzoek

–       rol klachtencommissie 37

–       soorten 51

–       zorgvuldigheid 70

ongewenst gedrag

–       begrip 21

–       definitie klachtenreglement 136

–       inleidend begrip 11

–       omschrijving 115

–       volgens strafrecht 85

onpartijdigheid 67, 132

–       klachtenreglement 139

ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst 79

ontslag, ziekteverzuimbeleid 113

ontslagrecht 84

ontvankelijkheid klacht 53

–       onderzoek klachtencommissie 37

–       toetsing 69

ontvankelijkheidsverklaring, termijn 56

oplossing, klachtenstadia 32

opvangsysteem 33

–       rechtsgebieden 78

–       voordelen 42

–       ziekteverzuimbeleid 110

opzeggingsverbod, zie benadelingsverbod

 

P

partijdigheid, risico’s 62

–       taakafbakening 61

pesten 22

–       definitie klachtenreglement 136

–       smaad 125

preventiefunctie klachtrecht 50

privaatrecht 78

privacy 97

procedure, klachtenreglement 139

protocol

–       klachtencommissie 44, 54

 

R

rapportage 50

–       klachtenreglement 141

–       onderzoek klachtencommissie 55

–       zorgvuldigheid en vereisten 71

recht op petitie, geheimhouding 98

reïntegratie 113

reïntegratiedossier 111

reïntegratieverslag 112

relaties, intimidatie 91

roddelen 22

–       smaad 125

 

S

sancties

–       arbeidsrechtelijke 82

–       voorwaarden algemeen 69

schadevergoeding 120

–       ontbinding arbeidsovereenkomst 79

seksuele intimidatie 23

–       definitie klachtenreglement 137

situatieve arbeidsongeschiktheid 108

slachtoffer

–       belangen 92

–       strafrechtelijke bejegening 85

smaad 125

sociale verzekeringen 106

steun, vertrouwenspersoon 28

strafrecht 85

strafrechtelijke referenties 123 e.v.

 

T

taakafbakening 69

–       vertrouwenspersoon 59

termijnen klachtenbehandeling 56

toetsingscriteria 73

 

U

uitkeringsgerechtigdheid 107

 

V

verantwoordelijkheid management 13

vergoeding 120

verplichtingen, bronnen 18

verschoningsrecht 99

vertrouwelijkheid 67, 132

–       procedure 57

vertrouwen, geheimhouding 97 e.v.

vertrouwenspersoon 27, 59 e.v.

–       definitie klachtenreglement 136

–       klachtenprocedure 49

–       taak 19, 35

–       taakomschrijving 60, 61

–       vaardigheden 62

verwerking intimidatie, bemiddeling 89

verzoekschriftprocedure kantonrechter 119

voorbeeldfunctie 33

voorzieningen, verplicht 18

vrijheid van meningsuiting, geheimhouding 98

 

W

waarheidsvinding 69

weerstand vertrouwenspersoon 64

welzijn werknemers 41

werkgever

–       besluit 142

–       definitie klachtenreglement 136

–       gedrag 41 e.v.

–       informatierecht 109

–       zorg 45

werkgeverschap, zie goed werkgeverschap

werkkring wijzigen 118

werknemers, welzijn 41

Wet Verbetering Poortwachter 111

 

Z

ziekte

–       begrip 107

–       financiële consequenties 106

ziekteverzuim, samenhang pesten 25

ziekteverzuimbegeleiding 105 e.v.

ziekteverzuimbeleid 110

–       Wet Verbetering Poortwachter 111

zorgvuldigheid 45, 129

–       eisen 70

Advertentie

Over actumail

Actumail publish interesting books and articles. Check the publisher webshop http://actumail.biedmeer.nl
Dit bericht werd geplaatst in Klachtrecht. Bookmark de permalink .

Een reactie op Trefwoorden

 1. Mr WordPress zegt:

  Gewenst bij ongewenst gedrag

  Communicatie over Arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en klachtrecht

  serie: Methodische vaardigheden voor professionals

  mr.dr.drs. Michael Boelrijk

  Amstelveen: ActUmail 2006, ISBN 978.90.78470.03.8

  Welkom op online Arborecht.nl. Op deze site kunt u met behulp van een inlogcode kennisnemen van een up-to-date publicatie. Na betaling kunt u de publicatie downloaden, bewaren op uw computer en voor eigen gebruik uitprinten. Nu bestellen via ActUmail.biedmeer.nl dan gebruikt u de managementstool uit de arbocatalogus snel. Onze producties zijn zo gemaakt dat u met de gratis Adobe Reader optimaal gebruik maakt van de doorschakelingen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s